Close

****

Latest News

****

Nieuwe website online

We zijn verheugd vandaag 06/03/2022 onze nieuwe website te lanceren. In de loop van de volgende weken en maanden kan je hier steeds nieuwe berichten en foto’s terug vinden.

 

We are delighted to be launching our new website today 06/03/2022. Over the next few weeks and months, you can always find new posts and Photos here.

                   Contact: info@srdracing.be

Virtual Endurance Championschip by Dynamixx

Eerste job van het jaar als Race directeur, voor De Virtuele 6U van Brands-Hatch by Dynamixx .

 

First Job of the year as Race Director for the Virtual 6H of Brands-Hatch by Dynamixx.

End of 2021 Racing season

We hebben het seizoen op een positieve noot geëindigd. dit door als 2de te eindigen in de team standing van NWES met de #22 en piloot Nicolo Rocca. Dit is te danken aan het team waarmee ik werk: Gert van Doorslaer, Kris Cox, Dieter Laenen, Niels Malezsewski.

 

We ended the seasen on a positive note taking second place in the team standings in the Nascar Whelen Euro Series, NWES, with the #22 car and driver Nicolo Rocca.  This thanks to a great team I work with: Gert van Doorslaer, Kris Cox, Dieter Laenen, Niels Malezsewski.

****

Gallery 2021

****

Race Support

Wij leveren Race Service op circuit voor u.

 

We can also supply On-Track Race Service for you.

 

Event Support

Bij ons kan je ook terecht voor evenementen,  dit in samenwerking met Dynamixx.be

 

You can also visit us for events, in collboration with Dynamixx.be

Sales Support

Bij ons kan je tevens terecht voor Race Onderdelen zoals bijvoorbeeld Remblokken van Winmax.

 

You can contact us for RaceParts such as brake pads from Winmax.

Contact info:               info@srdracing.be             +32 478 41 03 43

****

Gallery 2020

****

****

Gallery 2019

****

Algemene Voorwaarden

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.


De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.


Al de door de verkoper verkochte goederen zijn bestemd voor competitie doeleinde, tenzij expliciet anders vermeld.


Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.


Het protesteren van een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men moet steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.


Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.


Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag.


Retour van goederen kan enkel binnen de 8 dagen.

Mechanische en elektronische goederen worden niet teruggenomen of geruild. Dit geld ook voor opmaat vervaardigde producten.

Alleen goederen die voor 100% nieuw te verkopen zijn komen in aanmerking. Verpakkingen mogen niet beschadigd zijn.

Bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd of geruild.

In geval van retour van goederen na 8 dagen is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van het artikel.


Bij retour van goederen zullen deze geruild worden of zal een tegoedbon worden gemaakt.


Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank of de vrederechter van Antwerpen bevoegd.


Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van twee maanden, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

Bij niet afhaling van de goederen verval het recht van het hierop betaalde voorschot.


Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.


Indien wij ons verbinden tot het leveren van goederen dient minimum 50% betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon. De rest dient betaald te worden bij afhaling of verzending.


Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.


De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder.

De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

---------